Turvalisus

Tulekahju korral tegutsemise plaan Tartu mnt 3
Tulekahju korral tegutsemise plaan Puiestee 2 

Juhtumi esmane käsitlemine

Isik, kelle poole lapsed abi vajamiseks pöörduvad või kes ise näeb juhtumit pealt:

     hindab olukorda ja tegeleb võimaluse piires ise juhtumi lahendamisega;

     võtab esmased seletused;

     pöördub klassijuhataja poole;

     klassijuhataja tegeleb võimaluste piires ja teavitab vanemat;

     vajadusel pöördub klassijuhataja sotsiaaltöötaja või psühholoogi poole.

Juhtumi jõudmisel sotsiaaltöötaja või psühholoogini: 

     vajadusel võetakse (täiendavad) seletused;

     vesteldakse kõikide osapooltega (vajadusel kaasatakse psühholoog, sotsialtöötaja või/ja õppealajuhataja);

     teavitatakse klassijuhatajat sündmuste käigust;

     teavitatakse õppejuhti;

     teavitatakse vajadusel direktorit;

     teavitatakse vanemat e-kooli kaudu või telefonitsi;

     edasisi meetmeid rakendatakse vastavalt kodukorrale;

      kui õpilane keeldub koostööd tegemast, on koolitöötajal õigus pöörduda kooliväliste institutsioonide poole (politsei, linnavalitsus)

Vigastuste korral pöördub esmane märkaja meditsiinitöötaja poole:

      esmane märkaja annab võimaluse korral esmaabi;

      toimetab vigastatu võimaluse korral meditsiinitöötaja juurde, kui olukord seda ei võimalda, kutsub meditsiinitöötaja kohale;

      meditsiinitöötaja annab võimalustekohast esmaabi ja kutsub vajadusel kiirabi: 

     meditsiinitöötaja teavitab lapsevanemat ja klassijuhatajat või sotsiaaltöötajat või, psühholoogi ja kooli juhtkonda.

Hädaolukorra lahendamise plaan

 

Elva Gümnaasiumis rakendatakse alates 2016. a KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;

tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Nimi, e-mail ja/või telefon

Irena Lümat, irenalymat@elvag.edu.ee ; 7301828

Kaija Juur, kaija@elvag.edu.ee

Monika Tasa, monikatasa@elvag.edu.ee

Martin Kimmel, martinkimmel@elvag.edu.ee 

Gerda-Liis Kuusk, gerdaliis@elvag.edu.ee

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

Kiusamisvastane tegevuskava