Teemapõhised töörühmad 2019/2020 õppeaasta

Teemapõhiste töörühmade liikmed

1. Liikuma Kutsuv Kool (LKK) –  esimees – Heliise Riisaar

Liikmed - Toomas Halliste, Jürgen Kuresoo, Kaisa Karjane, Margit Thomson, Ivika Mõistus, Margit Herbst,Pille Tani, Meelis Roosaar, Käthlin Aarna, Kersti Pajor, Reelika Püll, Janne Jamur

2. Kogukonda Kaasav Kool (KKK) – esimees – Tarmo Post

Liikmed - Saskia Arik, Evelin Pihlak, Marek Pihlak

3. Kooliruumi kaunistamine tähtpäevadeks/stendid/lahendused (praktiline/käeline tegevus) – esimees – Kätlin Tatar 

Liikmed - Lena Leonovitš, Signe-Helena Salumaa, Sirje Alikas, Aire Kuresson, Ülle Jõesalu, Reet Ollino, Tatjana Blohina, Olga Štšerbo

4. Mälumäng – esimees – Mare Lillak

Liikmed - Tiit Ustav, Boris Veizenen, Ülla Napp, Tiiu Ruus, Riina-Merike Koemets

5. Õppekava arendus I + algõpetus  – esimees – Ele Vool

Õppekava arendus I liikmed - Cati Krillo,  Ilme Mõttus,  Irena Lümat, Marge Järveoja, Ehtel Kuldvere-Vent

Algõpetus liikmed - Monika Tasa, Anne Koppel, Anneli Puusaag, Pille Rebane, Ave Sugul, Sirje Ruus, Marge Järveoja, Karmen Luik, Anne Maidla, Reelika Püll, Terje Tammekivi, Anne Jaama, Külli Korol 

6. Õppekava arendus II – esimees – Tõnis Parksepp

Liikmed - Aivar Johanson, Tiina Õunapuu, Ester Muni, Tea Johanson, Revo Lastik, Tiia Kuresoo, Elo Gaver

7. Elvas on loodust, loovust ja teadust (LO2TE  ehk LOTE) – Geil Siim/Kaja Kalmus

Liikmed - Johannes Must, Anneli Nõlvak, Eva Ojakivi, Katrin Lastik, Helen Kann, Krista Ummik, Viivika Kurg, Evelin Toom

8. Tugiteenused – esimees – Irena Lümat

Liikmed - Kati Ruljand, Liina Päss, Jaanus Sinimäe, Eve Vaigu, Helen Salumaa, Kai Kull, Martin Kimmel, Tiina Rooväli, Vilja Karindosk, Ele Mälk, Maiu Nurmoja, Janne Jamur, Karin Sikk, Riina Ebelmann, Eva Sikk, Külli Varep, Alesja Rusina, Annika Paats, Kristiina Jänes, Merike Allik 

KINNITATUD

Direktori 15.08.2019

käskkirjaga nr nr 1.1-3-49A

 

Elva Gümnaasiumi teemapõhiste töörühmade pädevuste ja tegutsemise kord

 

1. Üldsätted

1.1. Töörühmas osalemine toetuvad kooli põhiväärtustele - rõõmutunne ja koostöövalmidus. Inimesed löövad kaasa siis, kui nad oma tegevust naudivad, on motiveeritud ja keskendunud. Tähtis on iga rühmaliikme panus.

 

1.2. Teemapõhiste töörühmade ülesanded

pedagoogide ühistegevuse toetamine;

õppemetoodika rikastamine ja teaduse populariseerimine;

kooli õppekava arendamine;

liikumise olulisuse teadvustamine ja Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtete rakendamine;

kogukonnaliikmete ja organisatsioonide kaasamine õppekavaga seotud tegevustesse;

esteetilise kooliruumi kujundamine ja ilmestamine erinevate sündmuste jaoks;

teadmiste ja silmaringi avardamine;

õpilaste toetamisega seotud tegevuste kaardistamine ja süstematiseerimine ning HEV- õpilastega tegelevate õpetajate nõustamine

 

1.3. Töörühmade liikmed

on kõik kooli täiskohaga pedagoogilised töötajad. Töörühmade koosseisud kinnitab direktor käskkirjaga. Töörühmade juhid määratakse kooli direktsiooni poolt kooskõlastatuna kandidaatidega ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga iga õppeaasta alguses.

 

1.4. Töörühmade töö korraldamine ja tegevuse planeerimine

1.4.1. Töörühmade tegevust koordineerib direktor. Õppeaasta tegevusplaan kavandatakse õppeaasta algul ja esitatakse direktorile 1. oktoobriks. Töörühmad lähtuvad oma tegevuses kooli arengukavast ja üldtööplaanist.

 

1.4.2. Tegevusplaanis kajastatakse:

tegevuse eesmärke; 

tegevuse sisu;

tegevuse täitmise tähtaega ja vastutajat;

koolitusi;

töörühma eelarvet (iga töörühm saab tegevustoetust 400 eurot ja 400 eurot koolituskuludeks (sõit + koolitaja).

 

2. Töörühmade tegutsemise kord

2.1. Töörühma koosolekute läbiviimine

2.1.1. Töörühmade liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks. Töörühmade koosolekust osavõtt on liikmetele kohustuslik. Töörühma koosolekust on õigus osa võtta direktsiooni liikmel, kooli raamatukoguhoidjal, kooli tervishoiutöötajal, psühholoogil, sotsiaalpedagoogil, hoolekogu esindajal, Elva Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmel, samuti kooli pidajal või tema esindajal ning kooli üle järelvalvet teostaval ametnikul.

2.1.2. Töörühma koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:

koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;

koosoleku juhataja nimi;

koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud töörühmaliikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;

kinnitatud päevakord;

vastuvõetud otsused;

järgmise koosoleku toimumise kuupäev.

2.1.3. Töörühma otsuste täitmist korraldab ja kontrollib töörühma juht ning teavitab

sellest järgmistel koosolekutel töörühma liikmeid.

 

3.2. Aruandlus

Õppeaasta lõpus esitab töörühma juht kokkuvõtliku aruande õppeaasta jooksul tehtud tööst

direktorile (aastaraamatusse) ning teeb aruandest augusti õppenõukogu koosolekul ka suulise kokkuvõtte õppenõukogu liikmetele. Kokkuvõtlik aruanne kajastab plaane uueks

õppeaastaks.

LISA 1

 

1. Liikuma Kutsuv Kool (LKK) –  esimees – Heliise Riisaar

Töörühma ülesanne on leida võimalusi õpilastele aktiivsete tegevuste pakkumiseks vahetunnis, kujundada õpilaste ja kooli töötajate liikumisharjumusi ning tervisekäitumist.

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes: 

loovaid ideid kooliõue kujundamisel ja erinevate sündmuste ettevalmistamisel;

õpilastele vahetundides erinevate tegevuste pakkumine;

kooli töötajatele ühisürituste korraldamine.

2. Kogukonda Kaasav Kool (KKK) – esimees – Tarmo Post

Töörühma ülesanne on kaasata aktiivseid lapsevanemaid, kogukonna liikmeid ja Elva valla ettevõtteid/asutusi võrdsete partneritena kooli arengusse. 

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes: 

lastevanemate aktiivi loomine;

tooma projektipäeva raames lapsevanemaid ainetunde andma;

töövarjupäeva korraldamine. 

3. Kooliruumi kaunistamine tähtpäevadeks/stendid/lahendused (praktiline/käeline tegevus) – esimees – Kätlin Tatar 

Praktiline töörühm, mille eesmärgiks on kooliruumi kujundamine/täiendamine läbi õpetajate ja õpilaste nägemuse, luues paremat ja ilusamat koolikeskkonda. Meeskonnatöö tulemusena valmivad aasta jooksul nii ühekordsed kui ka pidevad/jätkusuutlikud projektid. Aitame kaasa tähtpäevade füüsilisele ilmestamisele, samas proovime luua ka terviklahendust, mis annaks koolile omanäolisust.

 

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes:

ideede otsimises/väljamõtlemises.

praktilises kaasalöömises;

4. Mälumäng – esimees – Mare Lillak

Eesmärk on laiendada õpilaste silmaringi, arendada mälu  ning tekitada huvi teadmiste vastu. Selleks on vaja korraldada mälumänge ja viktoriine.   

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes:

osaleda aktiivselt mälumängude meeskonnatöös; 

koostada õpilastele jõukohaseid mälumängu küsimusi;

viktoriinide läbiviimine kõikidele kooliastmetele viis korda aastas;

kooli ja vabariigi aastapäeva puhul või muudel tähtpäevadel täiendavad mälumängud;

õpilastega piirkonnavõistlustel osalemine.

5. Õppekava arendus I + algõpetus  – esimees – Ele Vool

Töörühma ülesanne on kaasajastada ja täiustada kooli õppekava, leida võimalusid sidusa õpiteekonna loomiseks õpilastele erinevate kooliastmete vahel ning lõimida tunniväline tegevus aine- või õppekavaga.  

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes:

kriitilist hinnangut olemasolevale õppekavale;

konstruktiivseid arutelusid ja dokumentide analüüse;

ideid “suunapõhiste” õppekavade arendamiseks II kooliastmes;

valmisolekut panustada nii mõtte kui jõuga I kooliastme õppe- ja kasvatustöösse;

kirjutada “Elva vald” kooli õppekavasse läbiva teemana. 

6. Õppekava arendus II – esimees – Tõnis Parksepp

Töörühma ülesanne on kaasajastada ja täiustada kooli õppekava, leida võimalusid sidusa õpiteekonna loomiseks õpilastele erinevate kooliastmete vahel ning lõimida tunniväline tegevus aine- või õppekavaga. 

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes:

õppemoodulite arendamine;

gümnaasiumi õppekorralduse kaasajastamine; 

põhikooli III kooliastme õppekava uuendamine;

kirjutada “Elva vald” kooli õppekavasse läbiva teemana.

 

7. Elvas on loodust, loovust ja teadust (LO2TE  ehk LOTE) – Geil Siim/Kaja Kalmus

Töörühma ülesanne on andekate ja teadusest huvituvate õpilaste innustamine ning kaasamine tegevustesse. Otsime väljundeid andekate õpilaste toetamiseks.

Valides selle töörühma ootame sinu panust järgmistes tegevustes:

koostööd teaduse populariseerijatega (ainevõistlused, olümpiaadid, TÜ Õpikojad, viktoriinid, TÜ Teaduskooli kursused, teadusteatrid jne);

Miniteaduskooli tegevuste lisamine I kooliastme looduõpetuse ainekavasse ja II kooliastmes pakkumine  huviringina;

Elva Gümnaasiumi Miniteaduskooli tegevuste tagamine;

toimunud ürituste kajastamine kooli kodulehel (ja mujal) koostöös aineõpetajate ja juhtkonnaga;

kahepäevase teaduslaagri ettevalmistamine ja läbiviimine Elva valla ja naabervaldade koolide teadusest huvitatud õpilastele ja õpetajatele;

koostöövõimaluste leidmine erinevate õppeainete õpetajatega seoses võistluste ja üritustega, innustada oma eeskujuga õpilase ja õpetajaid.

8. Tugiteenused – esimees – Irena Lümat

Töörühma ülesanne on 

Tugisüsteemi arendamine ja tugispetsialistide pädevuse säilitamine ja arendamine

Alusdokumentatsiooni korrastamine ja juurutamine

Tugimeeskonna töö analüüs ja tagasisidestamine

Koostöö kahe õppehoone vahel nn „silla ehitamine”

Kooli töötajate teadlikkuse tõstmine HEV valdkonnas.