Kodukord

KINNITATUD

Elva Gümnaasiumi direktori

27.06.2019 käskkiri nr 1.1.-3-48

 

ELVA GÜMNAASIUMI KODUKORD

Elva Gümnaasiumi logo moodustab käed ülespoole rõõmus ja lootusrikas figuur, olgu selleks siis õpilane, õpetaja või muu koolitöötaja. Inimesed on olu­lised ja nendes peitub kooli edu - Elvas on lootust.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Elva Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda, mida tutvustab klassijuhataja õpilastele ja lastevanematele iga õppeaasta algul.

1.2. Koolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida.

1.3. Kooli õpilased ja töötajad esindavad väärikalt ennast ning oma kooli, suheldes vastastikku lugupidavalt ja üldkehtivaid käitumisnorme ning reegleid järgides.

1.4. Kooli õpilased käituvad igas olukorras viisakalt, kaasõpilasi arvestavalt ning täiskasvanuid austavalt, hoiduvad igasugusest vägivallast ja teevad endast oleneva selle peatamiseks.

1.5. Koolis on õppetund õppe- ja kasvatustöö korralduse põhivorm. Tund võib toimuda loengu, individuaaltunni, konsultatsiooni, e-õppe või õppekäiguna.

1.6. Kooli pedagoogilisel personalil, lapsevanematel ja õpilastel peab olema avatud isiklik Stuudiumi konto.


 

2. PÄEVAKAVA

2.1. Tartu mnt õppehoone on avatud tööpäeviti kella 7.00- 20.00 ja Puiestee õppehoone 7.00- 22.00.

2.2. Õppetöö algab kell 8.00.

2.3. 1.- 9. klasside garderoobid on õppetundide ajal suletud.

2.4. Tunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

2.5. Vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetundide pikkus 30 minutit.

2.6. Tundide ja söögivahetundide ajakava:

1.tund

8.00 - 8.45

2.tund

8.55 - 9.40

3.tund

 

9.50 - 10.35

10.35 - 11.05 1. söögivahetund

4.tund

 

11.05 - 11.50

11.50 - 12.20 2. söögivahetund

5.tund

12.20 - 13.05

6.tund

13.15 - 14.00

7.tund

14.10 - 14.55

8.tund

15.05 - 15.50

9.tund

16.00 - 16.45

 

2.7. Klassivälised üritused lõppevad üldjuhul:

7.1 1.- 6. klass hiljemalt kell 21.00

7.2 7.- 12. klass hiljemalt kell 22.00

7.3 Üritused, mis lõpevad ülalnimetatud kellaaegadest hiljem, kooskõlastatakse kooli juhtkonnaga ja teavitatakse lastevanemaid.

 

3. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

3.1. Koolis (mõlema õppehoone õuealal ning Puiestee tänava koolimaja fuajees) on kasutusel videovalvesüsteem, millele juurdepääs on ainult direktori poolt volitatud isikul.

3.1.1. Videovalvesüsteemi kasutamisest teavitatakse vastavate siltidega.

3.2. Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord:

3.2.1. kriisiolukordades tuleb lähtuda hädaolukorra lahendamise plaanist;

3.2.2. õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat ja/või kooli juhtkonda;

3.2.3. kooli töötajal on õigus nõuda teo osalistelt kirjalikku selgitust süü- või väärteo kohta. Selgitus sisaldab vähemalt alljärgnevat infot: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; selgituse koostamise kuupäev, kirjutaja nimi ja allkiri;

3.2.4. kui kooli töötaja leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, informeerib ta juhtkonda ja politseid;

3.2.5. kiusamiskäitumise ilmnemise korral, kui see toimub õpilasega vahetult või kui ta on kiusamiskäitumise pealtnägija, pöördub õpilane klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi poole ning KiVa meeskond või sotsiaalpedagoog otsustab edasiste meetmete rakendamise ja tegevuskava üle;

3.2.6. koolimajas, kooli territooriumil ning kooli korraldatud üritustel, õppekäikudel ja ekskursioonidel on keelatud omada, vahendada ja/või tarvitada e-sigaretti, tubakatooteid (s.h mokatubakas) alkohoolseid jooke ning teisi sõltuvus- ja mõnuaineid (k.a. energiajook);

3.2.7. kooli on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (terariistad, pürotehnikat jms);

3.2.8. koolimajast või kooli territooriumilt leitud esemed tuleb viia valvelauda, sekretäride või garderoobi töötaja kätte;

3.2.9. jalgrataste hoidmiseks on koolimajade juures jalgrattaparklad, kool ei vastuta õpilaste jalgrataste eest, jalgrattad on omaniku poolt lukustatud;

3.2.10. koolis viibijad kasutavad Tartu mnt koolimajas lifti vaid sihtotstarbeliselt (liikumispuudega inimese teenindamiseks, õppematerjalide ja -vahendite või koristustehnika transportimiseks jms), häire korral lift ei tööta;

3.2.11. Laste vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise põhimõtted.

 

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õpilasel on õigus:

4.1.1. õppida riikliku õppekavaga ettenähtud õppeainetes;

4.1.2. saada oma võimetele ja huvidele vastavat haridust, alates 10. klassist valida oma huvidele vastav(ad) õppemoodul(id);

4.1.3. valida oma huvidele vastavaid valikkursusi kooli õppekavas pakutavate valikainete hulgast;

4.1.4. kanda kooli koolivormi;

4.1.5. olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu osaleda koolielu korraldamises ja juhtimises, olla valitud kooli hoolekogusse;

4.1.6. laenutada ja kasutada heaperemehelikult kooli raamatukogu kirjandust;

4.1.7. lugeda ja õppida vabade tundide ajal kooli raamatukogus, kui seal ei toimu õppetööd;

4.1.8. kasutada tasuta kooli õpikufondi;

4.1.9. saada vajadusel täiendavat abi kooli juhtkonnalt, õpilasesinduselt, klassijuhatajatelt, õpetajatelt, psühholoogilt ja sotsiaalpedagoogilt probleemide lahendamiseks;

4.1.10. kasutada huvitegevuse läbiviimiseks kokkuleppel kooli juhtkonnaga kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid;

4.1.11. esitada direktsioonile ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustöö parendamiseks;

4.1.12. pöörduda õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral kooli hoolekogu või valla haridusosakonna poole otsuse läbivaatamiseks;

4.1.13. pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli pidaja, volikogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, või lastekaitse organisatsioonide poole.

4.2. Õpilasel on kohustus:

4.2.1. omada Stuudiumi kontot ning jälgida igapäevaselt infot;

4.2.2. osaleda õppetöös talle kehtiva päevakava alusel;

4.2.3. mitte hilineda tundidesse;

4.2.4. täita õppeülesandeid ja järgida kooli kodukorda;

4.2.5. kasutada säästlikult ja hoida kooli kasutuses olevat vara;

4.2.6. kasutada talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;

4.2.7. suhtuda kaasinimestesse lugupidavalt ja järgida üldtunnustatud moraalinorme;

4.2.8. hoida kooli head mainet;

4.2.9. täita teisi õpilastele õigusaktidega pandud kohustusi;

4.2.10. kontrollida ennast ja oma sõnakasutust;

4.2.11. olla välimuselt ja riietuselt korrektne:

4.2.11.1. õpilane kannab I kooliastmes vähemalt ühte koolivormi elementi;

4.2.11.2. õpilane ei kanna keha paljastavat riietust ega sobimatu sõnumiga rõivaid;

4.2.11.3. aktusteks, eksamiteks ja uurimistööde kaitsmiseks tuleb riietuda pidulikult;

4.2.11.4. õpilane kannab spordirõivastust vaid kehalise kasvatuse tunnis ja spordiüritusel;

4.2.12. täita kehalise kasvatuse, arvutiõpetuse ja tehnoloogia tunni reegleid;

4.2.13. võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed. Õppetööks mittevajalike esemete kasutamine õppetunnis ei ole lubatud;

4.2.14. austada koolipersonali ja kaasõpilaste privaatsust; õpilasel on keelatud koolipersonali ja õpilaste loata filmimine, lindistamine ja pildistamine kooli territooriumil;

4.2.15. järgida õppekabinettides kehtestatud ohutustehnika reegleid ja õppevahendite kasutamise eeskirju;

4.2.16. tagastada korrastatud õpikud ja ilukirjandus kooli raamatukogule enne suvevaheaega;

4.2.17. jätta üleriided ja välisjalatsid garderoobi, viibida kooli ruumides vahetusjalanõudes;

4.2.18. mitte kutsuda õppetöö ajal koolimajja sõpru ega tuttavaid;

4.2.19. vajadusel koolipäeva jooksul koolist lahkudes teavitada klassijuhatajat, aineõpetajat või sotsiaalpedagoogi; koolipäeva jooksul kooli territooriumilt (Tartu mnt 3 plaan, Puiestee 2 plaan) ja loata lahkudes vastutab õpilane ise oma turvalisuse eest;

4.2.20. täita ekskursioonidel, õppekäikudel ja matkadel õpetaja ning juhendajate korraldusi, liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid; looduses viibides käituda loodushoidlikult;

4.2.21. täita tuleohutuse eeskirju ja evakueerimisel ning muudes eriolukordades täpselt õpetaja korraldusi;

4.2.22. Tartu mnt koolihoones kasutada nutiseadmeid ainult õppetöö eesmärgil õpetaja loal. Puiestee tn. koolihoones on nutiseadmed õppetöö ajal hääletul režiimil ja õpilase kotis. Nutiseadmeid kasutatakse õppetöö eesmärgil ainult õpetaja loal.


 

5. ÕPILASTE ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMINE (PGS §35, §36)

5.1. Õpilaste õppest puudumisest teavitamisel lähtutakse Hilinemiste ja puudumiste menetlemise korrast Elva Gümnaasiumis.

5.2. Kui õpilasel on vajadus koolist lahkuda õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, aineõpetajat, sotsiaalpedagoogi või õppejuhti ja saab selleks kirjaliku loa, mille esitab riidehoius garderoobi töötajale.

5.3. Puudumine õppetööst on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Mõjuvad põhjused on järgmised:

5.3.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

5.3.2. ilmastiku oludest tingitud põhjused (läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused);

5.3.3. olulised perekondlikud põhjused;

5.3.4. kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.

5.4. Pikemaajalise (kauem kui kolm järjestikust koolipäeva) planeeritud puudumise (eraviisiline reis, pere puhkusereis, spordivõistlused, treeninglaagrid, ühiskondlike ülesannete täitmine, noorsoo-organisatsioonide esindamine, projektidest osavõtmine jms) korral pöördub õpilane klassijuhataja poole. Klassijuhataja väljastab pikaajalise puudumise avalduse vormi ja õpilane esitab täidetud vormi vähemalt nädal enne planeeritavat puudumist õppejuhile. Avaldusel peavad olema lapsevanema, klassijuhataja ja nende aineõpetajate allkirjad, kelle tundidest puudutakse. Oma allkirjaga tõendab aineõpetaja, et ta on teadlik õpilase eelseisvast puudumisest ning ta on esitanud õpilasele omapoolsed nõudmised õppetöö suhtes. Avaldusele märgib aineõpetaja ka õppeülesanded.

5.5. Õpilane peab koolist puudutud aja jooksul läbi võetud õppematerjali omandama iseseisvalt (lapsevanema toetusel) ja kooli naastes vajadusel osalema konsultatsioonitundides ja järele vastama.

5.6. Pikaajalise vabastuse kohta kehalisest kasvatusest peab õpilane või vanem / seaduslik esindaja esitama tõendi aineõpetajale vabastuse kehtivusaja alguses. Vabastuse saanud õpilane täidab õpiülesandeid, mille õpetaja on talle tunni alguses andnud (õpetaja määrab ülesannete täitmise koha).


 

6. MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES (PGS § 58)

6.1. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet (järgnevad mõjutusmeetmed ei ole esitatud rakendamise järjekorras, meetme valik tehakse vastavalt konkreetsele juhtumile):

6.1.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

6.1.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppejuhi juures;

6.1.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

6.1.4. õpilasele tugiisiku määramine;

6.1.5. kirjalik noomitus;

6.1.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

6.1.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja poolt määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

6.1.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

6.1.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

6.1.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

6.1.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

6.1.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

6.2. Õppetööks mittevajalike esemete hoiule võtmine:

6.2.1. õppetööks mittevajalikud esemed asetab õpilane vastava korralduse peale õpetaja lauale, äravõetud esemed tagastab õpetaja ainetunni lõppedes;

6.2.2. kokkuleppel kooli juhtkonnaga võib konfiskeeritud eseme tagastada koolipäeva lõppedes. Konfiskeeritud esemed on hoiul õppejuhtide juures.


 

7. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

7.1. Koolil on õigus õpilane koolist välja arvata:

7.1.1. kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

7.1.2. kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

7.1.3. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole pikendatud vastavalt individuaalsele õppekavale;

7.1.4. kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pärast täiendavat õppetööd pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja "nõrgad" või "puudulikud” hinded.

 

8. ÕPILASTE HINDAMINE

8.1. Õpilaste hindamisel lähtutakse Elva Gümnaasiumi hindamisjuhendist.


 

9. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
9.1. Õpilaste tunnustamise korra aluseks on Elva Gümnaasiumi tunnustamise statuut.

Kooli kodukord on täitmiseks kõigile!