EG Kuu Tegija

KINNITATUD
direktori käskkirjaga
19.09.2019.a. nr 1.1-3/6
 

ELVA GÜMNAASIUMI  KUU TEGIJA STATUUT 

1. Kuu Tegija antakse välja Elva Gümnaasiumi (edaspidi EG) direktsioon otsuse alusel tunnustamaks ja tänamaks Tegijaid, kelle tegu on kaasa aidanud kooli hea maine kujundamisele. 

2. Kuu Tegija võib olla 

aktiivne õpilane,  

kooli töötaja, 

kollektiiv (nt töörühm, laulukoor, tantsurühm jne), 

lapsevanem,

kogukonna liige,

kes on oma tegevusega esindanud, panustanud või toetanud Elva Gümnaasiumi ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda. 

3. Ettepanekuid Tegijate tunnustamiseks ja tänamiseks võivad teha kõik kogukonna liikmed, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid.

4. Ettepanekuid tehakse möödunud kalendrikuu Tegija tunnustamiseks ja tänamiseks. 

5. Kuu Tegija nominente saab esitada iga kuu 3. kuupäevaks e-postile kuutegija@elvag.edu.ee 

6. Elva Gümnaasiumi direktsioon vaatab ettepanekud läbi ja otsustab EG Kuu Tegija tänukirja saaja  lihthäälteenamusega. 

7. Kuu Tegija tunnustuse saanute nimed avalikustatakse kooli kodulehel rubriigis EG Kuu Tegija. 

 

Vaata juba tunnustust saanud kuutegijaid vajutades siia.