Comenius

Mis on Comenius?

Comenius on EL elukestva õppe programmi üks allprogrammidest, mille üldeesmärgiks on parandada koolihariduse kvaliteeti ja tugevdada selle üle-euroopalist dimensiooni. Selleks toetatakse koolide rahvusvahelist koostööd, aidatakse kaasa haridustöötajate kvalifikatsiooni tõstmisele ning soodustatakse keeleõpet ja teiste kultuuride alast teadlikkust. Comenius on mõeldud ka kultuuridevahelise teadlikkuse edendamiseks Euroopa koolihariduses.

Comenius jaguneb kolmeks allprogrammiks
"Comenius 1" : koolide koostöö
"Comenius 2" : õpetajate ja kooliharidustöötajate koolitus ja täienduskoolitus
"Comenius 3" : koostöövõrkude arendamine
[Allikas: http://www.socrates.ee/et/programmid/comenius.html]

Aastatel 2007 - 2013 osalevad Comenius programmis 27 Euroopa Liidu liikmesriiki, Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina ka Türgi.

[Allikas: http://www.hkk.ee/index.php?leht=26]


ELVA GÜMNAASIUMI COMENIUSE PROJEKTID

Euroteens 1997 – 2001
    Elva Gümnaasium (Kontaktisik –Krista Ummik 1997-2000, Tiia Valli 2000-2001)
    Koordinaator – Sonder Vissing Skole, Braedstrup, Denmark
    Partnerid – Queen Mary's High School, Walsall Birmingham, United Kingdom
    De Bron, Tielt, Belgium (Flamish speaking) 

Similar But Different 2000 - 2002
    Elva Algkool (Kontaktisik – Kai Kivipõld)
    Partnerid – Griffin Park Community Primary, Blackburn, United Kingdom
    Perniön Kirkonkylan ala-aste, Perniö, Finland

Meeskonnatöö ja tugistrateegiad (Teambuilding and Support Strategies) 2006-2009 
    Elva Gümnaasium (Kontaktisik Triin Lingiene)
    Koordinaatorid: Elva Gümnaasium (2006-2007) ja De Smalle Koolkerke (2007-2009)
    Partnerid - Almasgymnasiet (Rootsi), De Smalle Koolkerke (Belgia), Istituto Tecnico                    Commerciale “Libero Grassi” (Itaalia), Mansfeld-Schule (Saksamaa), Sint- Jozefistituut (Belgia),    Sørreisa Sentralskole (Norra) ja Zespól Szkól w Libiąžu (Poola)

Kooliarendusliku projekti Meeskonnatöö ja tugistrateegiad   www.tbss.eu üldeesmärgiks on kooliõpetuse kvaliteedi parandamine õpetajate meeskonnatöö tõhustamise ja õpitegevust toetavate tugistrateegiate rakendamise kaudu. Projektipartnerite erilise tähelepanu all on emotsionaalsete ja sotsiaalsete erivajadustega õpilased. SA Archimedes toetab Elva Gümnaasiumi  projektitegevusi summas 15 651 eurot ja kolme aasta jooksul toimub kokku 18 rahvusvahelist mobiilsust.

Esimene projektikohtumine Elvas 13.-17. oktoobril 2006

Peateema:       Õppigem tundma üksteise rõõme ja muresid
Kõrvalteemad:
                        • Koolide tõhusus ja võrdsed võimalused,
                        • Euroopa mõõde igapäeva koolitöös,
                        • Kooli narratiiv

Teine projektikohtumine Palermos 2.-8. mail 2007

Peateema:        Kaasava kooli suunas
alateemad:
                       • Suhtluspädevus ja emotsionaalne heaolu koolis
                       • Väärtuskasvatus koolis

Meie kooli esindasid õpetajad Anne Koppel, Eve Vaigu, Ester Muni, Eva Ojakivi, Helle Saue ja projekti koordinaator Triin Lingiene.


Kolmas projektikohtumine Brugges ja Herentalsis (Belgia), 12.-16. jaanuaril 2008

Peateema:     Käitumisprobleemide ennetamine koolis
Alateemad:
                     • Kuidas vältida üksteise süüdistamist?
                     • Kriitilise mõtlemise arendamine (Bono kuue mütsi teooria alusel)

Meie kooli esindasid õpetajad Aigi Kapten, Anne Jaama, Mari-Liis Tosmin ja grupijuhina Eva Ojakivi.

Neljas projektikohtumine Baras' (Rootsi) 14.-20. mail 2008

Peateema:      Probleemide lahendamine
Alateemad:  
                      - Panustagem oma tugevatele külgedele!
                      - Erinevad õpistiilid
                      - Edukad koolid

Meie kooli esindasid kohtumisel direktor Matti Kangor ja õpetajad Mare Lillak ning grupijuhina Eva Ojakivi.

Viies projektikohtumine Libiaz'is (Poola) 16.-22. oktoobril 2008

Peateema:       Jagades ja hoolides
Alateemad:
                       -  Viis põhjust, miks  meeskonnad ei toimi
                       -  Kuidas lapsevanematega tõhusamalt koostööd teha?
                       -  Selliste tugistrateegiate nagu Kuus mõtlemismütsi, Labürint, Mittesüüdistamise 
                          meetod
ja Venus ühiste kontseptsioonide loomine

Meie kooli esindasid kohtumisel õpetajad Maiu Juurik, Merike Allik ja grupijuhina Eva Ojakivi.

Kuues projektikohtumine Bochumis (Saksamaa) 23.-29. aprillil 2009

Peateema:      Mida oleme õppinud?
Alateemad:
                      - Magic Circle: õppigem üksteist kuulama ja üksteise tundeid ning emotsioone
                        austama
                      - Tõhus juhtumiuuring koolis
                      - Kokkuvõte projekti jooksul tehtule ja saavutatule

Meie kooli esindasid kohtumisel õpetajad Revo Lastik ja projekti koordinaator Triin Lingiene.
                        

Uudised
22.-29. juunil 2009 toimub Elvas Euroopa Noored programmi raames noortevahetus Let's Think Green Creatively! (Mõelgem loodusele loominguliselt!), milles osalevad Elva koolinoored ja nende eakaaslased Poolast, Saksamaalt ning Iirimaalt. Üheks peamiseks noortevahetuse eesmärgiks on tuua Elvasse rohkem rahvusvahelist suhtlust ja aidata meie noortel sõlmida sõprussidemeid noortega üle kogu Euroopa.

24. septembril 2008 toimus Tallinna Laululava ruumides rahvusvaheline Euroopa hariduskoostöö projektide näitus, millest võttis osa ka Elva gümnaasium. Projektist "Meeskonnatöö ja tugistrateegiad" andsid ülevaate õpetajad Eva Ojakivi ja Triin Lingiene. Näitusel esitatud slaide saab näha siit.

Vastavalt Hariduskoostöö keskuse Archimedes SA Üldhariduse büroo juhataja Made Kirtsi teatisele 4. septembril 2007 on Elva Gümnaasium saanud toetuse 10000 eurot projekti jätkamiseks ka 2007/2008 ning 2008/2009 õppeaastal. Elva Gümnaasiumi vastutusalaks projekti arendamisel on väärtuskasvatusega seotud tegevused, mille tulemusel valmivad kahe õppeaasta jooksul kõigis vanuseastmetes õpilaste kirjatööd vastastikuse lugupidamise, vastutustunde, koostöö, ühtsuse, sallivuse ja aususe teemadel. Õpilaste juhendajatel avaneb meeldiv võimalus tutvustada väärtuskasvatuse alaseid edusamme rahvusvahelistel projektikohtumistel Belgias, Rootsis, Poolas ja Saksamaal. Parimate tööde kirjutajaid premeeritakse aga kas rahvusvaheliste noortevahetuste või teiste põnevate ettevõtmiste kaudu.

"Young eco-friendly entrepreneurs take action" (Comeniuse projekti koordinaator Elva Gümnaasiumis: Krista Ummik) 2011-2013.a. osaleb Elva Gümnaasium koos partnerkoolidega Itaalias, Belgias, Taanis ja Austrias Comeniuse projektis "Young eco-friendly entrepreneurs take action" (e.k. "Ettevõtlikud keskkonnateadlikud noored hakkavad tegutsema!"). 2011.a. jaanuaris toimus ettevalmistav lähetus Baris, Itaalias, kus pandi paika projekti täpne kirjeldus ning koostati avaldus projektitoetuse saamiseks. 2011.a. septembris-oktoobris-novembris valmistasid partnerkoolide noored ette esitluse sellest, kuivõrd keskkonnateadlikult me kodus ja koolis elame ja tegutseme. Töö tulemusel valmis film, kus noored jutustavad oma igapäevasest elust ja tutvustavad partnerkoolidele oma kooli. Viidi läbi küsitlus 8. klasside õpilaste hulgas, et välja selgitada nende suhtumine keskkonnasäästlikku eluviisi. Küsitluse tulemused esitati diagrammide ja tabelitena powerpoint-esitluses partnerkoolide kohtumisel Belgias. 2011.a. novembris osalesid Elva Gümnaasiumi noored Lokerenis, Belgias,partnerkoolide kohtumisel, kus kuulati kõikide osalejate esitlusi antud teemal.