Young Eco-entrepreneurs take action

Young Eco-entrepreneurs take action

2011-2013.a. osales Elva Gümnaasium Comeniuse projektis "Ettevõtlikud keskkonnasõbralikud noored hakkavad tegutsema!" (Projekti kontaktisik Elva Gümnaasiumis: Krista Ummik) 2011.a. jaanuaris toimus Baris, Itaalias projekti ettevalmistav lähetus, kus osalesid Itaalia, Belgia, Taani ja Eesti esindajad. (Veidi hiljem liitus projektiga Austria kool.) Lähetusel pandi paika projekti põhikava. 2011.a. septembris-novembris pidid partnerkoolide noored valmistama ette esitluse sellest, kuivõrd keskkonnateadlikud me oleme. Töö tulemusel valmis Elva Gümnaasiumis film, kus tutvustati oma kooli ja õpilasi ning nende seisukohti antud teemal. Kaheksandate klasside õpilaste hulgas viidi läbi küsitlus, et selgitada välja nende suhtumine keskkonnaprobleemidesse. Küsitluse tulemused esitati tabelite ja diagrammidena powerpoint-ettekandes. 2011.a. novembris toimus partnerkoolide kohtumine Lokerenis, Belgias, kus Elva Gümnaasiumi õpilased tutvustasid valminud filmi ja esitlust partnerkoolide kohtumisel osalejatele.

COMENIUS: Multilateral school partnerships
 
Title: Young eco-entrepreneurs take action! 
Ettevõtlikud ökoteadlikud noored hakkavad tegutsema!
2011-2013
 
Partnerid.
ITAALIA: Istituto di Istruzione Superiore "Euclide", projekti koordinaator.
 
TAANI: Engesvang Skole
.
EESTI: Elva Gümnaasium
 
BELGIA: : VTI Sint Laurentius
.
 
AUSTRIA: Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Waizenkirchen
 
Projekti eesmärgid: 
 
- Tõsta õpilaste ja nende pereliikmete keskkonna-alast teadlikkust koolis, kodus ja transpordi korralduses; 
- Võrrelda keskkonnateadlikku lähenemist kodudes, Elvas/Eestis ning Euroopas;
- Tõsta õpilaste valmisolekut ümbruse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks..
- Tõsta õpilaste inglise kõnekeele oskust.
 
 
TEGEVUSED:
Projekti algfaasis uurivad õpilased, kuivõrd keskkonnasõbralik on elukorraldus nende kodudes, koolis ning kui keskkonnateadlikult on korraldatud kohalik transport. 
 
he activities will begin with the study of the eco-friendliness of their homes, schools and means of transport. Furthermore the focus will be placed on the following:
 
OODATAVAD TULEMUSED:
Läbiviidud uurimuse põhjal pakuvad õpilased välja 4-5 lahendust selleks, et muuta meie elukeskkond loodusesõbtralikumaks. Iga mobiilsuse oluliseks osaks kohalike firmade külastamine.
 
LÕPP-PRODUKTID:
- Iga osaleva kooli õpilased pakuvad välja 4-5 lahendust oma lähima keskkonna ökosõbralikumaks muutmiseks.
- Projekti tegevust kirjeldavad artiklid kohalikus ajakirjanduses. 
- Projekti website
- Powerpoint-ettekanded/videod;
Kõik need tegevused on suunatud sellele, et ärgitada noori tegutsema, et muuta keskkond ökosõbralikumaks. 
 
PROJEKTIKOHTUMISED:
November, 2011: Lokeren, Belgia
Enne kohtumist valmisid osalevates koolides ettekanded oma lähimast elukeskkonnast - powerpoint-ettekanded, videod, dramatiseerinugud - mille peamisks eesmärgiks oli tutvustada seda, kuivõrd keskkonnasõbralikult me elame (kodu, kooli, kohalik transport).
 
Märts, 2012: Waizenkirchen, Austria.
Enne kohtumist käis töö selle kallal, et valmiksid videod, kus tutvustati kohalikke ettevõtteid (transpordi-, ehitus- ja tootmisettevõtteid)
 
Oktoober, 2012: Elva, Eesti 
Ettekanded võimalikest lahendustest kohaliku elu keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.
 
Märts, 2013: Engesvang, Taani.
Õpilased pakkusid välja 4-5 võimalikku lahendust elukeskkonna ökosõbralikumaks muutmiseks (lahendused esitati taas videona). 
 
Aprill-mai, 2013: Bari, Itaalia.
 
Lõpp-produktina valmis ühine video, mis sisaldas katkendeid eelnevalt valminud töödest.Igas koolis valmistati ette video sel maal toimunud projektikohtumisel esitatud ettekannetest. Videod seoti ühtseks tervikuks teemaga seotud vahepaladega. 
 
Projektikohtumistel tutvuti kohaliku kooliga, esitati kahe kohtumise vahepeal valminud ettekannete/videodega, hinnati vahepeal tehtut nng koostati täpne tegevusplaan järgmiseks perioodiks.