Õppenõukogu

Õppenõukogud 2019/2020 õppeaastal

Õppeaastaks on ette nähtud 4 õppenõukogu, mis hõlmavad nii Tartu mnt õppehoonet kui ka Puiestee õppehoonet ning mis toimuvad: 
1. Õppenõukogu  19. detsember 2019

Päevakord:

1. Õppetöö tulemuste vahearuanne

2. Õppenõukogu 3. juuni 2020

Päevakord:

1.  Üleminekuklasside lõpetamine
2.  Täiendava õppetöö määramine

3. Õppenõukogu 18. juuni 2020 (lõpetamine 22. juuni)

Päevakord:

1.Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis. 
2. 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine

4. Õppenõukogu 27.- 28. august 2020
Päevakord: 

            1. 2018/2019 õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamin
            2. 2018/2019 õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamin
            3. 2019/2020  õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016019?leiaKehtiv