Õppekorraldus

Elva Gümnaasiumis rakendatakse perioodõpet. Õppeaasta jaguneb viieks õppeperioodiks, iga periood kestab seitse nädalat. Üks kursus (35 tundi) läbitakse viie ainetunniga nädalas seitsme nädala jooksul. Tavapäraselt kajastuvad viis ainetundi tunniplaanis paaristundidena ja ühe üksiku tunnina, aga vastavalt vajadusele võivad tunnid olla tunniplaanis jagatud vastavalt kolme ja kahe tunni kaupa.

Tundide pikkus on 45 minutit. Olenevalt õppeaine spetsiifikast võib õpetaja rakendada paaristundi (90 min).

Kehaline kasvatus toimub läbi aasta paaristundidena.

Elva Gümnaasiumis ei ole arvestuste nädalat, suuremad arvestustööd viiakse läbi õppeperioodi jooksul.

10. klassis sooritatakse üleminekueksam. Õppeained, mille hulgast saab valida, avalikustatakse 1. poolaastal. 11. klassis kaitstakse uurimistöö. Lõppkaitsmisele eelneb kaks eelkaitsmist.12. klassis sooritatakse kohustuslikud riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Lisaks tuleb sooritada ka koolieksam. 12. klassi koolieksami ained tehakse teatavaks samuti 1. poolaastal.

Igal õpetajal on nädalas vähemalt üks konsultatsioonitund, vastav graafik on üleval kooli kodulehel. Konsultatsioonitunnis saab õpilane õpetajalt ainealast abi.

Koolis on kahel päeval nädalas järelevastamise võimalus kell 14.00- 16.30. Järele vastama minnes tuleb registreeruda aineõpetaja juures vähemalt kaks päeva enne vastamist. Järelevastamise juures ei viibi aineõpetaja, vaid kooli poolt määratud töötaja. Järelevastamise päevad lepitakse enne kooliaasta algust kokku, need võivad muutuda seoses tunniplaani muudatustega õppeperioodide alguses.

Kool kasutab õppeinfosüsteemi Stuudium, mis on kokkuleppeliselt ka ametlikuks kooli õppekorralduslike teadete edastamise allikaks.

Elva Gümnaasiumis on kaks 30 minutilist söögivahetundi.

Tundide ajad:

1.tund

8.00 - 8.45

2.tund

8.55 - 9.40

3.tund

 

9.50 - 10.35

10.35 - 11.05 1. söögivahetund

4.tund

 

11.05 - 11.50

11.50 - 12.20 2. söögivahetund

5.tund

12.20 - 13.05

6.tund

13.15 - 14.00

7.tund

14.10 - 14.55

8.tund

15.05 - 15.50

9.tund

16.00 - 16.45

 

2019/2020 perioodid ja õppeainete paigutus gümnaasiumiastmes