Põhikiri

KINNITATUD 07.02.2008.a
direktori
käskkirjaga nr 1.1- 3- 38

ELVA GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI

I Üldsätted

1. Elva Gümnaasiumi VII – XII klassi õpilased moodustavad õpilasesinduse.
2. Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on asutatud Elvas 17. 09. 2007.a.
3. Esinduse asukohaks on Elva Gümnaasium, Puiestee 2, Elva, Eesti Vabariik.
4. ÕE koosolekud on kinnised. Koosolekust osavõtmiseks tuleb avaldada soovi ÕE esimehele.
5. Esinduse tegevus lähtub:
      • Eesti Vabariigi Põhiseadusest;
      • teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest;
      • käesolevast põhikirjast;
      • juhatuse otsustest;
      • Elva Gümnaasiumi põhimäärusest.

II Eesmärgid

6. ÕE eesmärkideks on:
     • Elva Gümnaasiumi õpilaste huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ja nende edastamine juhtkonnale;
     • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
     • vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
     • koostöö teiste õpilasesindustega;
     • tõsta õpilaste aktiivsust;
     • korraldada koostöös huvijuhiga kooli- ja klassivälist tööd;
     • esindada õpilasi õppenõukogus, hoolekogus.

III Õigused

7. ÕE on õigus:
     • saata esindaja hoolekogusse;
     • algatada ja korraldada üritusi kooskõlastatult gümnaasiumi juhtkonnaga;
     • avaldada uudiseid, kuulutusi, artikleid kooskõlastatult huvijuhiga;
     • luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
     • omada e-maili aadressi (listi) ja vastavat lehekülge kooli koduleheküljel.

IV Liikmed

8. ÕE moodustatakse VII kuni XII klasside esindajatest.
9. ÕE koosseisu kinnitab direktor.
10. ÕE liikmel on õigus:
      • olla valitud ÕE juhatusse (VII klasside esindajatel on õigus saada valitud juhatusse);
      • algatada kooli õppe- ja kasvatustööga seotud küsimuste arutelu ÕE-s;
      • kaitsta õpilaste huve juhtkonna ees, samuti väljaspool kooli;
      • luua sidemeid teiste koolide ÕE-ga;
      • korraldada üritusi kooli juhtkonna nõusolekul;
      • avaldada ÕE tegevuste kohta informatsiooni kooli stendil, kooli koduleheküljel.
11. ÕE liikmel on kohustus:
      • järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda, ÕE põhikirja;
      • kinni pidada kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest;
      • aidata aktiivselt kaasa ÕE tegevuse eesmärkide saavutamisele;
      • näidata üles head eeskuju;
      • informeerida õpilasi ÕE tegevustest ja otsustest.
12. ÕE liikme vabastamine:
      • isikliku avalduse põhjal, mis on lähetatud juhatusele;
      • juhatuse otsuse põhjal;
      • kui ta ei täida ÕE juhatuse otsuseid;
      • käitub pahatahtlikult teiste ÕE liikmete suhtes ja/või töötab ÕE tahtlikult vastu;
      • õpilase lahkumisel Elva Gümnaasiumist.
13. ÕE liikme vabastamine juhatusest:
      • isikliku avalduse põhjal, mis on esitatud juhatusele;
      • esimehe otsuse põhjal, kui juhatuse liige on puudunud etteteatamata kolmelt järjestikuselt juhatuse koosolekult;
      • kui juhatuse liige ei täida oma ülesandeid ja/või töötab ÕE otsustele tahtlikult vastu;
      • näitab üles halba eeskuju ja/või kui tema õppeedukus on mitterahuldav;
      • õpilase lahkumisel Elva Gümnaasiumist.

V Juhtimine

14. ÕE juhib seitsmeliikmeline juhatus.
15. Juhatus koosneb:
           esimehest;
           aseesimehest;
           sekretärist;
           pressiesindajast;
           kolmest ÕE liikmest.
16. Juhatus:
      • juhib ÕE tegevust;
      • kutsub kokku ÕE üldkoosoleku;
      • koostab koosolekute päevakorrad;
      • tagab ÕE otsuste täitmise;
      • esindab õpilasi kooli juhtkonna koosolekutel, õppenõukogus, hoolekogus ja väljaspool kooli;
      • võtab vastu otsuseid.
17. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või esimehe puudumisel aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui      üks kord kahe kuu jooksul. Ettepaneku juhatuse kokkukutsumiseks võib teha ka juhatuse liige, kooli direktor, kooli huvijuht, nädates ära arutamisele tuleva küsimuse.
18. Juhatuse koosoleku käik protokollitakse.
19. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollidega on võimalik tutvuda kooli õpilastel ja juhtkonnal.
20. Juhatuse koosolekul vastuvõetud otsused tehakse teatavakse ÕE liikmetele ning kooli õpilasi puudutavad otsused tehakse teatavaks kooli infostendil, kooli koduleheküljel.

VI Juhatuse liikmed, nende ülesanded

21. ÕE esimees:
      • juhib ja juhendab ÕE tegevust;
      • esindab õpilasi ja õpilasesindust õppenõukogus, hoolekogus;
      • kutsub kokku ÕE juhatuse koosoleku;
      • kutsub kokku ÕE üldkoosoleku;
      • teeb teatavaks eelnevalt koosoleku päevakorra;
      • tagab koosolekute otsuste täitmist;
      • koostab ÕE tegevuskava koos ÕE juhatusega;
22. ÕE aseesimees:
       • aseesimees täidab esimehe äraolekul või volitusel esimehe ülesandeid;
       • osaleb juhatuse töös;
       • teostab esimehe poolt talle määratuid ülesandeid.
23. ÕE sekretär:
       • protokollib koosoleku käigu;
       • osaleb juhatuse töös.
24. ÕE pressiesindaja:
       • kajastab ÕE tegevusi ja saavutusi kooli kodulehel, infostendil, ajakirjanduses;
       • osaleb juhatuse töös.
25. ÕE liige:
       • osaleb juhatuse töös;
       • täidab esimehe poolt antud ülesandeid.

VII Valimine

26. ÕE juhatus valitakse ÕE üldkoosolekul.
27. ÕE esimehe kandidaadi üleseadmise õigus on kõigil ÕE liikmetel.
28. Koosoleku ajal seatakse üles vähemalt kolm kandidaati.
29. Hääletamisel on igal ÕE liikmel üks hääl.
30. Valituks osutub kandidaat, kes saab lihthäälteenamuse.
31. Kui ükski kandidaat ei saa lihthäälteenamust, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor. Teises voorus enim hääli saanud kandidaat saab esimeheks.
32. ÕE aseesimehe, sekretäri, pressiesindaja ja kolme lihtliikme valimine juhatusse toimub analoogiliselt esimehe valimisega.
33. Juhatuse liikmete umbusaldamise algatamise õigus (taandamise eesmärgil) on neljal ÕE liikmel.
34. Juhatuse liikmete taandamiseks on vajalik 2/3 ÕE liikmete nõusolek.

VIII ÕE koosolek

35. ÕE juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, aga mitte vähem kui üks kord õppeveerandi jooksul.
36. ÕE koosolek:
       • valib üheks õppeaastaks ÕE juhatuse;
       • teeb ettepanekuid, avaldusi kooli juhtkonnale ja/või huvijuhile;
       • võtab vastu otsuseid;
       • otsused võetakse vastu häälteenamuse alusel;
       • häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl;
       • otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel;
       • on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt ½ liikmetest.
37. Koosoleku käik protokollitakse protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
38. Protokollidega on võimalik tutvuda ÕE liikmetel ja soovi korral ka kooli juhtkonnal, huvijuhil.
39. Koosoleku päevakorra teeb juhatus teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist kooli koduleheküljel, infostendil ja/või ÕE listis.
40. Kõik ÕE koosolekutel vastuvõetud otsused, mis puudutavad kooli õpilasi tehakse teatavaks infostendil.

IX Põhikirja muutmine ja kinnitamine

41. ÕE põhikiri on üleval kooli koduleheküljel.
42. Igal õpilasel on õigus avaldada põhikirja kohta arvamust.
43. ÕE juhatus vaatab saabunud arvamused ja ettepanekud läbi enne põhikirja kinnitamise koosolekut.
44. ÕE juhatus vaatab iga õppeaasta alguses põhikirja üle, teeb vajaduse korral vastavad muudatused ning võtab põhikirja vastu.
45. Kooli direktoril ja huvijuhil on õigus teha omapoolseid ettepanekuid/soovitusi seoses põhikirjaga.
46. ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor.

X Tegevuse lõpetamine

47. ÕE lõpetab oma tegevuse juhul kui:
     • ÕE juhatus ja ÕE liikmed avaldavad kirjalikult kooli direktorile sellekohast soovi.
48. Otsuse ÕE tegevuse lõpetamise kohta kuulutab välja kooli direktor.

XI ÕE taasalustamine

49. ÕE tegevuse algatamise kohustus, juhul kui õpilased ise aktiivsust üles ei näita, lasub kooli juhtkonnal ja/või kooli huvijuhil.