Miniteaduskool

KOGUME KASUTATUD JOONISTUSVAHENDEID

25. mail toimub Tartu mnt õppehoones Miniteadusfestival 1.-3. klassi õpilastele. Sellega seoses teevad 2. kooliastme õpilased koostöös klassijuhatajatega ja aineõpetajatega töötubasid 1.-3. klassi õpilastele. Üheks töötoaks on joonistamine ja selleks vajakasime joonistusvahendeid (värvilised pliiatsid, õlipastellid, rasvakriidid), mida enam endal vaja ei ole ja saaks veel kasutada. 

Miniteaduskooli logo

Väikse Grete disainitud miniteaduskooli logo sai nüüd kujundaja poolt sobivamaks joonistatud. 

             

1.KOOLIASTME LOODUSTEEMALISE PROJEKTI STATUUT

Miks me seda teeme?

3.klassi lõpuks õpilane:

tunneb huvi uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
teeb lihtsamaid vaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
kasutab õppetekstides leiduvaid mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes.

(Väljavõte Põhikooli riiklikust õppekavast)

 

II. Millal me seda teeme?

Lapsed valivad projekti teema 22. veebruariks.
20-ks aprilliks valitakse klassisiseselt välja parimad tööd, mis osalevad Miniteaduskooli konverentsil.
25. mai Miniteaduskooli konverents.

III. Kuidas me seda teeme?

Teema valiku teeb laps ise, vajadusel aitab õpetaja.Teema tuleb teada anda oma õpetajale.Projektiks võib olla uurimus või katse. Projekti raames tehtud katse tuleb läbi viia koos postri esitlusega.Teema peab olema valitud jõukohane, millega laps iseseisvalt toime tuleb. Juhendaja kontrollib ja suunab, kuid ei tee õpilase eest tööd ära.

Töö ei tohi olla referatiivne – teatmeteose või interneti tekstide ümberkirjutamine. Projekti võib teha üksi, paaris- või grupitööna. Kui töö toimub grupis, peab igal õpilasel olema oma ülesanne, millest ta ka esitlusel räägib.Töö käigus tuleb teha vajalikke märkmeid. Töö vormistatakse posterettekandena. Posterettekanne on ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse stendina. Stend on isetehtud, st joonistatud ja kirjutatud.Paberi suuruseks soovitavalt A1.

 

IV.Posterettekande vormistamine:

1.Töö pealkiri, teostaja nimi.
2. Sissejuhatus (miks see teema sind huvitab, mida plaanid uurida või teha, mida soovid projekti tulemusena teada saada ).
3. Tegevuse kirjeldus etappidena – mis ja kuidas tehti,etappide pildistamine või joonistamine.
4. Kokkuvõte – mida teada said, kas tulemused olid ootuspärased või oli üllatusi jm;
5. Töö esitlemisel võib kasutada illustreerivaid materjale (tabelid, fotod, joonistused jne)
6. Katse tegijad demonstreerivad koos stendi esitlusega ka oma katset.

 

NB! Stendi sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda enamasti vaatavad inimesed, kes sinu projekti või katsega tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes.

 

1.D klassi teine kohtumine teadusega

Kuuendal detsembril oli 1.d klassil taas võimalus kohtuda Õpetajate Kaja, Geili ja Jannoga.

Õpetaja Kaja jutustas muinasjutu Tuhkatriinust, kes pidi läätsi korjama ning keda aitasid tuvid. Lapsed püüdsid asendada tuvisid ning eraldada liiva ja vett. Kõik rõõmustasid, et oskavad nüüd kodus aidata midagi kurnata kui vaja - põhitõed said ju selgeks.

Õpetaja Geili rääkis rakkudest, mida palja silmaga ei näe ja lastel oli võimalus uurida mikroskoobi abil sibula rakke. Kes soovis, võis sibula pärast ära süüa. Laste jaoks oli uudne teadmine sellest, et ka inimene koosneb rakkudest.

Õpetaja Jannoga tegid lapsed mustkunsti. Oli väga lõbus ja kõigile meeldis väga! Eriti uhke oli veel see, et seekord oli 1.D klass Miniteaduskoolis üksinda ning nautis täiel rinnal kogu osaks saavat tähelepanu.

Suur aitäh kõikidele õpetajatele!

Kolmandad klassid miniteaduskoolis 15.novembril 2016

Täna olid kolmandikud kolm esimest tundi jälle suurte majas. Toimus selle aasta teine miniteaduskool. Meie esimeseks tunniks oli füüsika ja selle õpetajaks oli Janno. Me vaatasime filmi rakettidest ja meisterdasime ka ise raketid. Minu üks rakett lendas väga kaugele, aga teine potsas otse nina alla.

Keemia tunnis õpetas õpetaja Kaja seda, et kuidas filtreerida vett. Me eraldasime sogasest veest liiva ja saimegi täitsa puhta vee.

Kolmandas tunnis vaatlesime mikroskoobiga sibula kilet.See tund oli bioloogia, mille õpetaja oli Geil.Me nägime selliseid väikesi osakesi,rakke, mida tavaliselt palja silmaga ei näe.

Oli järjekordne õpetlik ja lahe päev.

Laur Henri Akkaja 3a klass.