Konsultatsioonid ja järelvastamised

Konsultatsioonid 1. - 6. klass

Konsultatsioonid 7. - 12. klass

 

Järelevastamiste ajad Puiestee õppehoones 2018/2019 õa alates 21.jaanuar

Teisipäev (vastutab Leila Vaardt) kell 14.00- 16.30 ruumis 302

Kolmapäev (vastutab Lii Siim) kell 14.00- 16.30 ruumis 313

Järelevastamise üldised põhimõtted ja korraldus:

Õpilasel, kes on puudunud või kelle töö on sooritatud puudulikule hindele, tuleb järele vastata 10 päeva jooksul. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel kauem, lepitakse iga aineõpetajaga eraldi vastamised kokku.

Järelevastamised algavad teisipäeval, 11. septembril.

Järele saab vastata teisipäeviti kell 14 - 16.30 ruumis 302 ning kolmapäeviti kell 14 - 16.30 ruumis 313. Ruumid ja vastamise päevad võivad muutuda gümnaasiumiastme õppeperioodide vahetumisel. Kooli järelevastamiste päevadel ei viibi õpilaste juures aineõpetaja, vaid kooli poolt määratud õpetajad või töötajad.

Üldised reeglid vastama minnes:

1) Üldjoontes istutakse ruumis ühekaupa.

2) Teisi õpilasi ei häirita.

3) Laual on tööleht ja kirjutusvahend (kui töö kirjutamisel on lubatud kasutada abivahendeid, peab aineõpetaja sellekohase märke tööle lisama), telefon on hääletul reźiimil ja kotis.

4) Üldjuhul ei ole lubatud järelevastamise ajal ruumist väljuda, vältimatu vajaduse korral jäävad asjad, sh telefon klassi.

5) Spikerdajad saadetakse ära ning teist võimalust sama töö kirjutamiseks enam ei anta.

6) Ühel järelevastamisel võib teha maksimaalselt kahte erinevat tööd.

7) Vastamine lõpeb kell 16.30, õpilane arvestab ise aega, et jõuaks töö valmis. Gümnaasiumiõpilane, kellel on tervislikel põhjustel pikemalt puudumise tõttu eriolukord, võib erandjuhul saada tööde sooritamiseks järelevastamisel lisaaega,  see peab olema varakult vastamise eest vastutava isikuga kokku lepitud.

8) Õpilane kirjutab tööle loetava käekirjaga oma ees- ja perekonnanime ning klassi/õppesuuna.

9) Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamise ja lõpukellaaja.

10) Järelvastamise soovist teavitab õpilane aineõpetajat vähemalt kaks päeva enne vastamise päeva.

11) Oluline on külastada enne järelevastamist ka aineõpetaja konsultatsioonitundi. Õpetajate konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel.