Elva Gümnaasiumi eesmärgid

Elva Gümnaasium eesmärgid 2015/2016

1. Eestvedamine ja juhtimine:

Kooli dokumentatsioon on kaasajastatud.

Elva Gümnaasiumi õppekava, arenguvestluste kord, kooli palgakorralduse alused, mentorluse kord, õpilaste vastuvõtu kord, tunnustamis -ja motivatsioonikord, õpilaste tunnustamine, õpilasesinduse põhimäärus, ametijuhendid, õppekäikude ja ekskursioonide kord.  

 

2. Personalijuhtimine

Toimib Elva gümnaasiumi koolitusplaan ja töötajatele/õpetajatele tagasisidestamise kord.  

 

3. Koostöö huvigruppidega:

Oleme avatud ja aktiivsed koostööks Elva kogukonnaga

 

Toimuvad koostööprojektid Konguta Kooli, Peedu Erakooli, , Elva piirkonna ettevõtjate, Elva Õppejõudude Kogu, Elva Kaitseliidu Maleva vahel. Toimub lastevanemate kool. Kooli kodulehekülg kajastab kõiki koolielu sündmusi. Kord kuus ilmub infoleht MeieEG. Kodanikukaitse õppesuunad PR plaan

 

4.  Ressursside juhtimine:

....vahendid eesmärgini jõudmiseks

Elva gümnaasiumi õpetajad on aktiivsed projektide kirjutajad, Puiestee koolihoone on esteetiliselt kujundatud.

 

5. Õppe -ja kasvatustegevused:

õpilane tuleb kooli, sest talle meeldib siin

 

5.1 Lapse areng

Toimuvad koolisisesed olümpiaadid ja ainenädalad. EG õpilased osalevad Elva linna paikkonna hüvanguks korraldatud ettevõtmistes. Kooli traditsioonilised üritused on lahtimõtestatud ja seotud õppekavaga.

 

5.2 Kooli õppekavva on lisatud: 

Miniteaduskooli õppekava, “Ettevõtliku kooli”põhimõtted, liikluskasvatus, läbivad teemad, Elva linna ja piirkonna ajalugu.  

 

5.3 Õppekorraldus ja -meetodid

Toimub üleminek trimestripõhisele hindamisele, õpetajad osalevad nutiminutitel ja kasutavad saadud teadmisi õppetundides, toimub metoodikapäev

 

5.4 Väärtused ja eetika

Elva kool algatab kaasva eelarve projekti, valmivad “ Sportlikuma klassi”, “ Aktiivse ja loova klassi” ja “ Hea lapse” statuudid, toimub hindamine ja tunnustamine. Elva kool osaleb “ Kiusamisvaba Kooli” eelprojektis. Toimuvad klasside kodanikualgatuslikud ettevõtmised.

 

Elva Gümnaasium eesmärgid 2014/2015

 

ELVA  GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2014 -2018

Ainekomisjonid on analüüsinud eelmise arengukava täimist ja esitanud ettepanekud uude arengukavva. Koolile olulised koostööpartnerid on teinud omad ettepanekud arengukavva. Arengukava läbib kõik protseduurireeglid ja saab kinnitatud. Õpetajate püstitavad personaalseid arengueesmärke.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 67. Kooli arengukava.

 

ELVA GÜMNAASIUM TEGUTSEB JA KAJASTAB

Kooli kodulehekülg, Stuudium, facebook, info TV kajastab kõiki koolielu sündmusi. Igal nädalal ilmub koolilugu Elva24 ja Elva Postipoisis. Kooli tutvustav reklaamikampaania on läbimõeldud, atraktiivne ja sünnib meeskonnatöös.

Alus: Elva Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2014 - 2015 ja arengukava töökoosolekul (31.08.2014) leitud eesmärk.

 

KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS

Läbiv teema on lahti kirjutatud kooli õppekavas. Leitud on ainetevaheline koostöö. Toimuvad II ja III kooliastme klasside algatused. ÕE on aktiivne koolielu korraldaja. EG õpilase osalevad Elva linna paikkonna hüvanguks korraldatud ettevõtmistes.

Alus: Põhikooli riiklik õppekava ja Gümnaasiumi riiklik õppekava § 4. Pädevused, 7) ettevõtlikkuspädevus§ 10. Läbivad teemad  3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.