Õppekava üldosa

Elva Gümnaasiumi õppekava üldosa on hetkel täiendamisel

 

Ainekavad

ajalugu 5. klass

ajalugu 6. klass

ajalugu 7. klass

ajalugu 8. klass

ajalugu 9. klass

ajalugu gümnaasium

arvutiõpetus II ja III kooliaste

bioloogia III kooliaste

bioloogia 11. klass

bioloogia 12. klass

Briti kultuur

eesti keel I kooliaste

eesti keele ja kirjanduse ainevaldkonna kava II kooliaste

eesti keel ja krijandus III kooliaste

eesti keele ja kirjanduse ainevaldkonna kava gümnaasiumiastmele

füüsika III kooliaste

füüsika gümnaasium

geograafia 7. klass

geograafia 8. klass

geograafia 9. klass

geograafia gümnaasium

geoinformaatika

huvitav matemaatika

informaatika

inglise keel I kooliaste

inglise keel

inimese füsioloogia

inimeseõpetus I kooliaste

inimeseõpetus 5. klass

inimeseõpetus 6. klass

inimeseõpetus 7. - 8. klass

keemia 8. klass

keemia 9. klass

keemia gümnaasium I kursus Keemiliste protsesside seaduspärasused

keemia gümnaasium II kursus Elementide keemia

keemia gümnaasium III kursus Orgaaniline keemia

keemia ainekava üldosa, hindamine

kehaline põhikool

kehaline gümnaasium

kodundus gümnaasium

kunstiõpetus I kooliaste

kunstiained (ainevaldkond)

kodanik ja ühiskond

käsitöö ja kodundus II kooliaste

käsitöö ja kodundus III kooliaste

küberkaitse gümnaasium

kõne ja väitlus

loodusained ainevaldkond

loodusõpetus I kooliaste

loodusõpetus 4. klass

loodusõpetus 5. klass

loodusõpetus 6. klass

loodusõpetus 7. klass

loodusvaatlused

loovtegevused I kooliaste

loovmuusika

matemaatika I kooliaste

matemaatika II kooliaste

matemaatika III kooliaste

matemaatika gümnaasium

müüt ja kirjandus

rakendusbioloogia gümnaasiumis

retkejuht

saksa keel

sisekaitseline kursus

sotsiaalaine valdkonnakava

tehnoloogiaõpetus

tehnoloogia ainevaldkond

toksikoloogia ja mürgid

tööõpetus

uurimistöö alused

vene keel põhikool

vene keel gümnaasium

ühiskond 6. klass

ühiskond 9. klass

ühiskond gümnaasium

zoloogia