Õpilaste vastuvõtt

Kinnitatud 29.02.2016.a

Elva Gümnaasiumi direktori

käskkirjaga nr 1.1-3-33


Elva Gümnaasiumi  õpilase  vastuvõtu  tingimused ja kord ning  koolist väljaarvamise kord

Kord kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27 lg 4 ja 28 lg 4, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ning sotsiaalministri 29.augusti 2003.a.määruse nr 109 “Tervisekaitsenõuded koolidele” alusel.

1. Üldsätted

1.1. “Elva Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib õpilase vastuvõtmist I - III kooliastmele, gümnaasiumiastmele, õpilase kooli nimekirjast väljaarvamist, õpilaste üleminekut ühest koolist teise ning õpilaste üle arvestuse pidamist.

1.2. Vastuvõtu taotluse vorm on avalikustatud kooli veebilehel koos vastuvõtu tingimuste ja korraga.

2. Õpilase kooli vastuvõtmine

2.1. Kool tagab õppimisvõimalused õpilasele, kellele see on elukohajärgne kool.

2.2. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva linn.

2.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja kooli direktorile avalduse (Lisa 1, Lisa 2), millele lisab:
     2.3.1. õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID- kaart)  või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;       2.3.2. enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 
     2.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
     2.3.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte jooksva õppeaasta hinnetest;
     2.3.5. õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
     2.3.6. foto (3x4) õpilaspiletile, gümnaasiumiõpilastel lisaks foto     (3x4)õpinguraamatule;
     2.3.7. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud         ärakirja;
     2.3.8. õppeaasta kestel kooli astumisel direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse/ õpinguraamatu.
     2.3.9. sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud           õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. 

2.4. Seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

2.5. 11.- 12. klassi sisseastuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

2.6. Kui sisseastuja tuleb kooli mõnest teisest koolist, siis ta jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

2.7. Vastuvõtmise 2.- 9. klassi või 11.- 12. klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks kas suuliselt kohe või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

3. Vastuvõtt esimesse klassi

3.1. Kooli 1. klassi võetakse laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks.

3.2. Erandkorras võib vanemate soovil 1. klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks.

3.3. Avalduste vastuvõtmise aeg märgitakse kooli kodulehele.

3.4. Avalduse vormi (Lisa 3) saab lapsevanem täita kas iseseisvalt või kooli Tartu mnt kantseleis ning lisab sellele:
    3.4.1. iskut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
    3.4.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 
    3.4.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
    3.4.4. õpilaspileti digitaalne dokumendifoto saata aadressile foto@elvag.edu.ee (meili                  pealkirjaks panna lapse nimi ja klass); 
    3.4.5. koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi.

4. Vastuvõtt kümnendasse klassi

4.1  Kooli 10. klassi võetaks õpilasi: 
   4.1.1  kel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
   4.1.2  kes on läbinud sisseastumisvestluse positiivse tulemusega;
   4.1.3  kel on 9. klassi tunnistusel vähemalt rahuldavad hinded.

4.2  Registreerimine 10. klassi sisseastumisvestlusele toimub aprilli- ja maikuu esimesel nädalal kooli kodulehel.

4.3 Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa: 
   4.3.1 pildiga dokumendi (õpilaspilet, ID-kaart või pass);
   4.3.2 9. klassi tunnistuse, selle kinnitatud koopia või e-kooli väljavõtte (jääb kooli).

4.4 Vestluse viib läbi direktori poolt määratud komisjon, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht ja klassijuhatajate esindajad.

4.5 Sisseastumiskomisjon otsustab ja direktor kinnitab õpilase kooli nimekirja arvamise.

4.6. Klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem avalduse (Lisa 4), millele lisab: 
    4.6.1. isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või - tõendi); 
    4.6.2 ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
    4.6.3 põhikooli lõputunnistuse originaali; 
    4.6.4 tervisekaardi; 
    4.6.5 kaks fotot (3x4).

4.7 Vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1.juulil ning kinnitatakse lõplikult 31. augustil.

4.8 Vastuvõtuga seotud küsimusi saab direktorile esitada 31. augustini.

5.  Õpilase koolist väljaarvamine 

5.1 Õpilane arvatakse koolistvälja:
    5.1.1  kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;
    5.1.2 kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust;
    5.1.3  kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
    5.1.4 kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, va koolikohustuslik õpilane          kelle rahvastikuregistrist tulenev elukoht on Elva linn; 
    5.1.5 kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse      klassi üle viia, väljaarvatud koolikohustuslik õpilane; 
    5.1.6  kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole                          individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
    5.1.7 kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte                    kursusehinnetena välja „nõrgad“ või „puudulikud“ ja ta pole nimetatud mitterahuldavaid hindeid parandanud järgmise kursuse        jooksul (ühe kursusega õppeaastas või viimase kursuse puhul täiendava õppetöö jooksul);
    5.1.8 kui õpilasele on gümnaasiumis õppides pandud poolaasta käitumishindeks mitterahuldav; 
    5.1.9 kui õpilane on gümnaasiumis õppides saanud teise direktori käskkirja kodukorra rikkumise või ebaõpilasliku käitumise            eest;
    5.1.10 kui õpilane mittestatsionaarses õppes õppides ei ole viie järjestikuse õppenädala jooksul õppetööle ilmunud, va                    koolikohustuslik õpilane; 
    5.1.11 kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus; 
    5.1.12  õpilase surma korral.

5.2 Õpilase väljaarvamise kooli õpilaste nimekirjast otsustab kooli direktor, arvestades käesolevas korras sätestatut. 

5.3. Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
    5.3.1 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
    5.3.2  väljvõtte õpilase tervisekaardist;
    5.3.3 direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane              arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
    5.3.4 kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva trimestri või      kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

5.4.Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele:
     5.4.1  lõputunnistuse;
     5.4.2 õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

6.  Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

6.1 Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

6.2 Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid Elva Gümnaasiumis. 

6.3 Õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

7. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

7.1 Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 36 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

7.2. Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega „Teise kooli üleminek(ootel)“ Kui viie päeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla-või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

7.3.Käesoleva lõiget ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale“.